Bilgilendirmeler

Eğitimin Amacı

Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukukunu temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır

Eğitimin Hedef Kitlesi

• İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,
• Sektör Değişikliği Yapmak İsteyen Tüm Çalışanlar
• Kariyerine insan kaynakları alanında yön vermek isteyenler,
• İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyenler
• Çalıştıkları kurumda İnsan Kaynakları departmanına geçmek isteyenler
• İnsan Kaynakları danışmanları

Belgelendirme

Kursa % 90 devam eden katılımcılara KUANTUM AKADEMİ Eğitim tarafından hazırlanan Sertifika verilecektir.

MEB & Üniversite onaylı belgelendirme de yapılmaktadır.

 

Eğitim Müfredatı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı,
İnsan kaynakları yönetiminin amaçları nelerdir?
İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi,
İnsan kaynakları yönetimin temel ilkeleri nelerdir?
İnsan kaynakları yönetiminin firmaya katkıları nelerdir?
İşletmelerin vizyon misyon, stratejik hedefleri nelerdir?
İnsan kaynakları planlaması ve amaçları nelerdir?
İnsan kaynakları planlamasında analiz yöntemlerinin uygulamalı olarak yapılması,
Organizasyon şeması oluşturulması
İnsan kaynakları faaliyetlerinin maliyetlerin izlenmesine ilişkin Örnekleri nelerdir?
İş gücü genel envanteri
İş gücü beceri envanteri,
Personel değişim oranı,
Personel Devamsızlık oranların hesaplanması
Yeniden yerleştirme şemaları
Tüm insan kaynakları performans göstergelerin uygulamalı olarak yapılması
İnsan kaynakları iş gücü maliyet tablosunun oluşturulması,
İnsan kayakları iş gücü planlamasının oluşturulması,
İnsan kaynakları profesyonellerinin yeni yetkinlikleri nelerdir?
İnsan Kaynakları denetiminin temel konuları nelerdir?
İnsan kaynakları Yöneticilerinin Rolleri nelerdir?
Örnek Vaka çalışmaları

İŞ ANALİZİ, GÖREV TANIMI VE İŞ DİZAYNI
İş Analizi nedir? Amaçları nelerdir?
İş Analizi Anket formu oluşturulması ve uygulamaları nelerdir?
İş Analizinden Elde edilen Bilgi Türleri nelerdir?
İş Analizcileri seçimi ve eğitim süreçleri nelerdir?
İş Analizi Kullanılan Yöntemler nelerdir?
İş Akışı Şeması nedir?
İşletmelerde uygulamalı iş analizi süreçleri, iş analizi nasıl olmalıdır?
Görev Tanımı nasıl oluşturulmalıdır?
Görev Tanımları içeriği nasıl olmalıdır? Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
İş Mahkemelerinde İş analizi ve Görev tanımının etkileri nelerdir?
İş Dizaynı çalışmaları nelerdir?
İş Dizayn Teknikleri nelerdir?
İş Dizaynının iş gücü verimliliğine etkileri nelerdir?

PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNETİMİ
İş gören Bulma ve Seçmenin Önemi
İş gören bulma teknikleri nelerdir?
İşletmelerde işe alım ve yerleştirme süreçlerin yönetimi
Mülakat nedir?
Personel seçiminde Mülakat Yöntemleri nelerdir?
Kurgusuna göre mülakat türleri nelerdir?
İş görüşmeciye düşen görevler nelerdir?
İş görüşmelerinde soru türleri nelerdir?
İşe alımlarında kullanılan test Uygulamaları nelerdir?
İşe alım uzmanlarının yaptığı hatalar nelerdir?
Mülakat Unsurları nelerdir?

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
Performans Değerlendirme nedir?
Performans Değerlendirme süreci amaçları ve kullanım alanları nelerdir?
Performans Yönetim sistemi nedir?
Performans değerleme süreci nasıl belirlenir?
Performans değerleme yöntemleri nelerdir?
Uygulamalı olarak performans değerleme sisteminin kurulması
Performans Değerleme sonuçlarının kontrol aşamaları nelerdir?
Performans değerleme sonuçlarının analiz edilmesi,
Performans değerleme prosedürlerinin oluşturulması,
Örnek vaka çalışmaları
İş mahkemelerinde performans değerlendirmesinin önemi

EĞİTİM VE GELİŞTİRME
Eğitim ve geliştirme tanımları nelerdir?
Eğitim Yönetimi süreci,
İşletmelerde Eğitim ve Geliştirmenin amaçları,
İşletmelerde yıllık eğitim planlamasının oluşturulması
Eğitim ihtiyacının analizi aşamaları
Eğitim Prosedürünün hazırlanması
Eğitim bütçesinin hazırlanması
Oryantasyon eğitim süreçleri
İşbası eğitim ve İş dışı eğitim Yöntemleri
Eğitimde ölçme ve değerleme formları hazırlaması ve raporlanması
Kişi başı eğitim olanların hesaplanması ve personel gelişim süreci
Örnek Vaka çalışmaları

İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ
İş değerlemesinin Tanımı ve amaçları
İş değerleme süreçleri nelerdir?
İş değerleme yöntemleri nelerdir?
İşletmelerde iş değerleme nasıl yapılır?
Ücret yönetimi tanımı ve ilkeleri nelerdir
Ücretlemede güdülen Amaçlar nelerdir?
İş değerlemesinin ücret Yönetimine etkileri nelerdir?
İş değerlemede faktör ve derecelerin puanlandırılma aşamaları nelerdir?
İşletmelerde ücret yönetimi sisteminin kurulması
Ücretlendirmenin oluşum süreci
iş değerlemesine göre ücretleme tablosu ve bantların oluşturulması
Öneri sistemi prosedürünün oluşturulması ve verimlilik esasları hakkında yapılacak çalışmalar?

KURUM KÜLTÜRÜ VE KARİYER YÖNETİMİ
Kariyer ve Kariyer Planlama kavramı
Kariyer Hedefleri
Kariyer Yaşam aşamaları nelerdir?
İşyerinde kariyer aşamaları ve süreçleri
Organizasyon açısından kariyer gelişimi
Kariyer geliştirmede yöneticilerinin rolleri
Kurum kültürü nedir?
Güçlü bir Kurum kültürü Oluşturmak için neler yapılmalıdır?
Kurum kültürü temelinin boyutları nelerdir?
Çalışan memnuniyet anketi nedir?
Çalışan memnuniyet anketi nasıl olmalıdır?
Çalışan memnuniyet uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Anket uygulamaları ve sonuçların raporlandırılması

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU VE BORDROLAMA UYGULAMALARI
Puantaj nedir?
Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir?
Çalışma türleri nelerdir?
Günlük, Aylık Puantaj nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?
İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar.
Yapılan bordroların ve Çarşaf Bordroların kontrol edilmesi.
İşveren maliyetlerin hesaplanması.
Brütten Nete – Netten BrüteNormal çalışanların bordro hesaplaması,
Emekli çalışanların bordro hesaplaması,
Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,
Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,
SGK tavanını aşan personelin bordrosu,
Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,
Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
SGK tavanını aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu,
Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?
Gelir vergisi matrahı oranlarının bordroya uygulanması
Kümülatif Gelir Vergisi matrahının oluşumu ve bordrolama sonucuna etkisi.
Personel Özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?
İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.
Kıdem Tazminatına hak kazandıran haller.
Kıdem ve İhbar Tazminatının hesaplanması.
Yıllık ücretli izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?